ទំនាក់ទំនង

 

ទីតាំងការិយាល័យ

PHNOM PENH Center, អគារ F, ជាន់ទីពីរ, បន្ទប់លេខ 269

 

លេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនង

+855(0) 17 799 337

 

អសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល

info@cwa.org.kh

 

ហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ

cwa.org.kh

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ