ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន អេន នីបផន ប៊ីហ្សនេស ខនសាល់ធេន

Overview
Water Supply
ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន អេន នីបផន ប៊ីហ្សនេស ខនសាល់ធេន
address សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
tel 012 888 222