ឈរ សាយ

Overview
Water Supply
ឈរ សាយ
address សង្កាត់វាលវង់​ ខណ្ឌ័7 មករា រាជធានីភ្នំពេញ
tel 012 650 157, 088 49 60 747