សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការដាក់ពាក្យស្នើស...

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនភ្លើងជាមួយសមាគមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតកម្ពុជា សមាគមមានកិត្តិយសសូមអញ្ជើញ ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារអគ្គិសនីនៅក្នុ...

More

Job Announcement-Program Assistant

Cambodian Water Supply Association (CWA) is a local professional association and a service provider to both in urban and rural water supply operators in Cambodia. We work...

More

Job Announce-Financial Business Speciali...

Cambodian Water Supply Association (CWA) is a local professional association and a service provider to both in urban and rural water supply operators in Cambodia. We work...

More

Job Announcement-Technical Specialist

Project Data Project title: Technical Specialist Country: Cambodia Start date: End date: Purpose The purpose of this consultancy is to assist Cambodian Water Supply Assoc...

More

Job Announcement Administrative and Fina...

Cambodian Water Supply Association (CWA) is a local professional association and a service provider to both urban and rural water supply operators in Cambodia. We work cl...

More

Cambodian Executive Director (ED)

Cambodian Water Supply Association (CWA) is a local professional association and a service provider to both urban and rural

More